قالب بلاگ بیان
قالب بلاگ بیان1 :: HTML5 CSS3

HTML5 CSS3

ارائه خدمات وبلاگ نویسی
HTML5 CSS3

به نام پروردگار زیبایی ها! سلام.این وبلاگ کاملا رایگان برای دادن خدمات وبلاگ نویسی و قالب های سرویس های پارسی بلاگ-پرشین بلاگ-رز بلاگ-بلاگفا*-بلاگ بیان است.
*:این وبلاگ هیچ مصعولیتی در قبال حذف سایت ندارد.

پیام های کوتاه
بایگانی
آخرین نظرات

قالب بلاگ بیان1

۲۰ دی ۹۶ , ۱۶:۱۲
html:
<!DOCTYPE html><html><head> 
 <head:meta></head:meta> 
 <!-- Layout - v1.0 
 erfanwd.blog.ir template no. 54 
 --> 
 <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=2" name="viewport"> 
 <head:script></head:script> 
 <head:style></head:style> 
 </head> 
 <body> 
 <div id="wrp"> 
 <!--header--> 
 <div id="header"> 
 <div id="blog-title"> 
 <h1><a href="(*blog_link*)">(*blog_title*)</a></h1> 
 <check:if blog_short_description> 
 <h2>(*blog_short_description*)</h2> 
 </check:if> 
 </div> 
 </div> 
 <!--menu--> 
 <div id="menu"> 
 <box:menu> 
 <ul> 
 <view:menu> 
 <li> 
 <a href="(*menu_item_link*)" class="(*menu_item_selected*)">(*menu_item_title*)</a> 
 </li> 
 </view:menu> 
 </ul> 
 </box:menu> 
 </div> 
 <!--block-post--> 
 <div id="block-post"> 
 <box:messages> 
 <view:messages> 
 <div class="align"> 
 <div class="item_(*message_type*)"> 
 <div class="icon"></div> 
 (*message*) 
 </div> 
 </div><!-- ALIGN --> 
 </view:messages> 
 </box:messages> 
 <!--post-detail--> 
 <box:post_detail> 
 <div class="post"> 
 <div class="post-title"> 
 <h2><a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a></h2> 
 </div> 
 <div class="post-content"> 
 (*post_full_content*) 
 </div> 
 <div class="post-detail"> 
 <div class="post-detail-left"> 
 <ul> 
 <box:post_rating> 
 <li> 
 <span class="rate-box (*user_rated*)"> 
 <span class="rate-button-box rate-up (*user_rated_up*)"> 
 <a class="rate-button" href="(*rate_up_link*)" rel="nofollow" title="like">(*up_rates*) پسندیدم</a> 
 </span> 
 </span> 
 </li> 
 </box:post_rating> 
 <check:if post_has_comments_section> 
 <li> 
 <a href="(*post_link*)#comments">(*post_comment_count*) نظر</a> 
 </li> 
 </check:if> 
 </ul> 
 </div> 
 <div class="post-detail-right"> 
 <ul> 
 <check:if post_author> 
 <li> 
 <span> 
 (*post_author*) 
 </span> 
 </li> 
 </check:if> 
 <check:if post_date> 
 <li> 
 <span> 
 (*post_date format="%A %e %B %y"*) 
 </span> 
 </li> 
 </check:if> 
 <check:if post_date> 
 <li> 
 <span> 
 (*post_date format="%H:%M"*) 
 </span> 
 </li> 
 </check:if> 
 </ul> 
 </div> 
 <div class="clear"> 
 </div> 
 </div> 
 </div> 
 <box:post_tags> 
 <div class="seppost"></div> 
 <div class="post-tags"> 
 <div class="tag-back"> 
 <div class="post-tags-title"> 
 کلمات کلیدی : 
 </div> 
 <view:post_tags> 
 <span class="tags"> 
 <a href="(*tag_link*)" class="(*tag_selected*)">(*tag_name*)</a> 
 </span> 
 </view:post_tags> 
 </div> 
 </div> 
 </box:post_tags> 
 <div class="seppost"></div> 
 <box:post_comments> 
 <a name="comments"></a> 
 <div class="comment-count-box"> 
 <a class="comment_count" href="(*post_link*)#comments">نظرات ((*post_comment_count*))</a> 
 </div> 
 <div class="seppost"></div> 
 <view:post_comments> 
 <a name="comment-(*comment_id*)"></a> 
 <div class="cm-main"> 
 <div class="cm-body"> 
 <div class="cm-details"> 
 <div class="cm-avatar"> 
 <img class="cm-av" src="(*comment_avatar*)"> 
 </div> 
 <div class="comment-details"> 
 <span class="cm-name">(*comment_fullname*) 
 <check:if comment_website> 
 <a href="(*comment_website*)" target="_blank"> 
 <img class="comment-link" src="http://bayanbox.ir/view/7079932405137829038/link-comment.png"> 
 </a> 
 </check:if> 
 </span> 
 <div class="post-detail-top"> 
 <ul> 
 <li> 
 <a href="(*comment_link*)">(*comment_date format="%A %e %B %y"*)</a> 
 </li> 
 <li> 
 (*comment_date format="%H:%M"*) 
 </li> 
 </ul> 
 </div> 
 </div> 
 </div> 
 <div class="comment-matn">(*comment_body*)</div> 
 <check:if comment_reply> 
 <div class="cm-reply-main"> 
 <img class="reply-av" src="(*post_author_avatar*)"> 
 <div class="comment-reply"> 
 (*comment_reply*) 
 </div> 
 </div> 
 </check:if> 
 </div> 
 </div> 
 <div class="seppost"></div> 
 </view:post_comments> 
 <check:if comment_add_form> 
 <a name="send_comment"></a> 
 <div class="comment-add-form">(*comment_add_form*)</div> 
 </check:if> 
 </box:post_comments> 
 </box:post_detail> 
 <!--page-detail--> 
 <box:page_detail> 
 <div class="post"> 
 <div class="post-title"> 
 <h2><a href="(*page_link*)">(*page_title*)</a></h2> 
 </div> 
 <div class="post-content"> 
 (*page_content*) 
 </div> 
 </div> 
 <box:page_comments> 
 <div class="seppost"></div> 
 <a name="comments"></a> 
 <div class="comment-count-box"> 
 <a class="comment_count" href="(*page_link*)#comments">نظرات ((*page_comment_count*))</a> 
 </div> 
 <view:page_comments> 
 <a name="comment-(*comment_id*)"></a> 
 <div class="cm-main"> 
 <div class="cm-avatar"> 
 <img class="cm-av" src="(*comment_avatar*)"> 
 </div> 
 <div class="cm-body"> 
 <div class="comment-details"> 
 <span class="cm-name">(*comment_fullname*) 
 <check:if comment_website> 
 <a href="(*comment_website*)" target="_blank"> 
 <img class="comment-link" src="http://bayanbox.ir/view/7079932405137829038/link-comment.png"> 
 </a> 
 </check:if> 
 </span> 
 </div> 
 <div class="post-detail-top"> 
 <ul> 
 <li> 
 <a href="(*comment_link*)">(*comment_date format="%A %e %B %y"*)</a> 
 </li> 
 <li> 
 (*comment_date format="%H:%M"*) 
 </li> 
 </ul> 
 </div> 
 <div class="comment-matn">(*comment_body*)</div> 
 <check:if comment_reply> 
 <div class="cm-reply-main"> 
 <div class="comment-reply-page"> 
 پاسخ : <br> 
 (*comment_reply*) 
 </div> 
 </div> 
 </check:if> 
 </div> 
 </div> 
 <div class="seppost"></div> 
 </view:page_comments> 
 </box:page_comments> 
 <check:if comment_add_form> 
 <a name="send_comment"></a> 
 <div class="comment-add-form">(*comment_add_form*)</div> 
 </check:if> 
 </box:page_detail> 
 <!--post-list--> 
 <box:post_list> 
 <check:if post_list_title> 
 <div class="align"> 
 <div class="messages"> 
 <div class="cnt"> 
 <h2>(*post_list_title*)</h2> 
 </div> 
 </div> 
 </div><!-- ALIGN --> 
 </check:if> 
 <view:post_list> 
 <div class="post"> 
 <div class="post-title"> 
 <h2><a href="(*post_link*)">(*post_title*)</a></h2> 
 </div> 
 <div class="post-content"> 
 (*post_summary*) 
 <check:if post_has_read_more> 
 <div class="read-more"> 
 <a href="(*post_link*)">ادامه مطلب</a> 
 </div> 
 </check:if> 
 </div> 
 <div class="post-detail"> 
 <div class="post-detail-left"> 
 <ul> 
 <box:post_rating> 
 <li> 
 <span class="rate-box (*user_rated*)"> 
 <span class="rate-button-box rate-up (*user_rated_up*)"> 
 <a class="rate-button" href="(*rate_up_link*)" rel="nofollow" title="like">(*up_rates*) پسندیدم</a> 
 </span> 
 </span> 
 </li> 
 </box:post_rating> 
 <check:if post_has_comments_section> 
 <li> 
 <a href="(*post_link*)#comments">(*post_comment_count*) نظر</a> 
 </li> 
 </check:if> 
 </ul> 
 </div> 
 <div class="post-detail-right"> 
 <ul> 
 <check:if post_author> 
 <li> 
 <span> 
 (*post_author*) 
 </span> 
 </li> 
 </check:if> 
 <check:if post_date> 
 <li> 
 <span> 
 (*post_date format="%A %e %B %y"*) 
 </span> 
 </li> 
 </check:if> 
 </ul> 
 </div> 
 <div class="clear"> 
 </div> 
 </div> 
 </div> 
 </view:post_list> 
 </box:post_list> 
 <!--page--> 
 <box:pagination> 
 <div class="pagingation"> 
 <ul> 
 <check:if page_first> 
 <li> 
 <a href="(*page_first*)" class="pagefirst">صفحه اول</a> 
 </li> 
 </check:if> 
 <check:if page_prev> 
 <li> 
 <a href="(*page_prev*)" class="pagePrev">صفحه قبل</a> 
 </li> 
 </check:if> 
 <div class="pagesList"> 
 <view:pages spec="3,2,2,2,3,2"> 
 <check:if page_num> 
 <li> 
 <a href="(*page_link*)" class="(*page_current*)">(*page_num*)</a> 
 </li> 
 </check:if> 
 <check:if not page_num> 
 <span class="spacer">. . .</span> 
 </check:if> 
 </view:pages> 
 </div> 
 <check:if page_next> 
 <li> 
 <a href="(*page_next*)" class="pageNext">صفحه بعد</a> 
 </li> 
 </check:if> 
 <check:if page_last> 
 <li> 
 <a href="(*page_last*)" class="pagelast">صفحه آخر</a> 
 </li> 
 </check:if> 
 </ul> 
 </div> 
 </box:pagination> 
 </div> 
 <!--block-left--> 
 <div id="block-left"> 
 <!--blog-info--> 
 <box:blog_info> 
 <div class="left-box about-me"> 
 <check:if blog_image> 
 <div class="blog-image"> 
 <img src="(*blog_image*)"> 
 </div> 
 </check:if> 
 <check:if blog_description> 
 <div class="blog-description"> 
 (*blog_description*) 
 </div> 
 </check:if> 
 </div> 
 </box:blog_info> 
 <!--blog-statistics--> 
 <box:stat> 
 <div class="left-box"> 
 <div class="left-title"> 
 خلاصه آمار 
 </div> 
 <div class="left-stat"> 
 <ul> 
 <view:stat> 
 <li> 
 <span class="stat-title">(*stat_title*)</span> 
 <span class="stat-value">(*stat_value*)</span> 
 </li> 
 </view:stat> 
 </ul> 
 </div> 
 </div> 
 </box:stat> 
 <!--blog-category--> 
 <box:categories> 
 <div class="left-box"> 
 <div class="left-title"> 
 موضوعات 
 </div> 
 <div class="left-category"> 
 <ul> 
 <view:categories> 
 <li class="category-li"> 
 <a href="(*category_link*)" class="(*category_selected*)">(*category_name*)</a> 
 <span class="count"> 
 ((*category_post_count*)) 
 </span> 
 <check:if category_children> 
 <ul class="category-child"> 
 <view:category_children></view:category_children> 
 </ul> 
 </check:if> 
 </li> 
 </view:categories> 
 </ul> 
 </div> 
 </div> 
 </box:categories> 
 <!--blog-recentComments--> 
 <box:recent_comments max="8"> 
 <div class="left-box"> 
 <div class="left-title"> 
 آخرین نظرات 
 </div> 
 <div class="left-detail"> 
 <ul> 
 <view:recent_comments> 
 <li> 
 <a href="(*comment_link*)"> 
 <div class="recent-cm-main"> 
 <img class="recent-comment-av-img" src="(*comment_avatar*)"> 
 <div class="recent-cm-detail"> 
 <span class="recent-cm-name"> 
 (*comment_fullname*) 
 </span> 
 <br> 
 <span class="recent-cm-matn"> 
 (*comment_body_text max="15"*) 
 </span> 
 </div> 
 </div> 
 </a> 
 </li> 
 </view:recent_comments> 
 </ul> 
 </div> 
 </div> 
 </box:recent_comments> 
 <!--recent-posts--> 
 <box:recent_posts> 
 <div class="left-box"> 
 <div class="left-title"> 
 آخرین مطالب 
 </div> 
 <div class="left-detail"> 
 <ul> 
 <view:recent_posts> 
 <li> 
 <a href="(*post_link*)" class="(*post_selected*)">(*post_title*)</a> 
 </li> 
 </view:recent_posts> 
 </ul> 
 </div> 
 </div> 
 </box:recent_posts> 
 <!--archive--> 
 <box:archive> 
 <div class="left-box"> 
 <div class="left-title"> 
 آرشیو مطالب 
 </div> 
 <div class="left-detail"> 
 <ul> 
 <view:archive> 
 <li> 
 <a href="(*link_url*)" class="(*archive_selected*)">(*link_name*) 
 <span class="count"> ( (*link_count*) )</span> 
 </a> 
 </li> 
 </view:archive> 
 </ul> 
 </div> 
 </div> 
 </box:archive> 
 <!--authors--> 
 <box:authors> 
 <div class="left-box"> 
 <div class="left-title"> 
 نویسندگان 
 </div> 
 <div class="left-detail"> 
 <ul> 
 <view:authors> 
 <li> 
 <a href="(*author_link*)" class="(*author_selected*)">(*author_name*) 
 <span class="count">( (*author_post_count*) )</span> 
 </a> 
 </li> 
 </view:authors> 
 </ul> 
 </div> 
 </div> 
 </box:authors> 
 <!--tags--> 
 <box:tag_cloud max="10"> 
 <div class="left-box"> 
 <div class="left-title"> 
 کلمات کلیدی 
 </div> 
 <div class="left-tag"> 
 <view:tag_cloud> 
 <span class="tags"> 
 <a href="(*tag_link*)" class="(*tag_selected*)">(*tag_name*)</a> 
 </span> 
 </view:tag_cloud> 
 </div> 
 </div> 
 </box:tag_cloud> 
 <!--SMS--> 
 <box:post_list flag="mobile"> 
 <div class="left-box"> 
 <div class="left-title"> 
 پیام‌های‌ کوتاه 
 </div> 
 <div class="left-detail"> 
 <ul> 
 <view:post_list> 
 <li> 
 <a href="(*post_link*)" class="(*post_selected*)">(*post_title*)</a> 
 </li> 
 </view:post_list> 
 </ul> 
 </div> 
 </div> 
 </box:post_list> 
 <!--popular-posts--> 
 <box:popular_posts> 
 <div class="left-box"> 
 <div class="left-title"> 
 محبوب ترین مطالب 
 </div> 
 <div class="left-detail"> 
 <ul> 
 <view:popular_posts> 
 <li> 
 <a href="(*post_link*)" class="(*post_selected*)">(*post_title*)</a> 
 </li> 
 </view:popular_posts> 
 </ul> 
 </div> 
 </div> 
 </box:popular_posts> 
 <!--visited-posts--> 
 <box:most_visited_posts> 
 <div class="left-box"> 
 <div class="left-title"> 
 پربیننده ترین مطالب 
 </div> 
 <div class="left-detail"> 
 <ul> 
 <view:most_visited_posts> 
 <li> 
 <a href="(*post_link*)" class="(*post_selected*)">(*post_title*)</a> 
 </li> 
 </view:most_visited_posts> 
 </ul> 
 </div> 
 </div> 
 </box:most_visited_posts> 
 <!--commented-posts--> 
 <box:most_commented_posts> 
 <div class="left-box"> 
 <div class="left-title"> 
 مطالب پر بحث تر 
 </div> 
 <div class="left-detail"> 
 <ul> 
 <view:most_commented_posts> 
 <li> 
 <a href="(*post_link*)" class="(*post_selected*)">(*post_title*)</a> 
 </li> 
 </view:most_commented_posts> 
 </ul> 
 </div> 
 </div> 
 </box:most_commented_posts> 
 <!--links--> 
 <box:links> 
 <div class="left-box"> 
 <div class="left-title"> 
 پیوندها 
 </div> 
 <div class="left-detail"> 
 <ul> 
 <view:links> 
 <li> 
 <a href="(*link_url*)" alt="(*link_alt*)" target="_blank">(*link_name*)</a> 
 </li> 
 </view:links> 
 </ul> 
 </div> 
 </div> 
 </box:links> 
 <!--daily-link--> 
 <box:daily_links> 
 <div class="left-box"> 
 <div class="left-title"> 
 پیوندهای روزانه 
 </div> 
 <div class="left-detail"> 
 <ul> 
 <view:daily_links> 
 <li> 
 <a href="(*link_url*)" alt="(*link_alt*)" target="_blank">(*link_name*)</a> 
 </li> 
 </view:daily_links> 
 </ul> 
 </div> 
 </div> 
 </box:daily_links> 
 </div> 
 <!--clear--> 
 <div class="clear"> 
 </div> 
 <!--footer--> 
 <div class="footer"> 
 <div class="erfan"> 
 <span> 
 Designed By 
 </span> 
 <a href="http://erfanwd.blog.ir/" target="_blank"> 
 Erfan 
 </a> 
 <span style="color: #e5e5e5;"> 
 template no. 54 
 </span> 
 </div> 
 <div class="bayan"> 
 (*copyright_notice*) 
 </div> 
 <div class="clear"> 
 </div> 
 </div> 
 <div class="clear"> 
 </div> 
 </div> 
 </body></html> 
css:
@font-face { 
 font-family: 'yekan'; 
 src: url('//cdn.bayan.ir/blog/templates/shared/fonts/BYekan.woff?download') format('woff'); 
 font-weight: normal; 
 font-style: normal; 
 } 
 /*---body---*/ 
 body { 
 background: #FFFFFF; 
 background-image: url(); 
 background-size: ; 
 font-family: tahoma; 
 font-size: 12px; 
 } 
 body a{ 
 text-decoration: none; 
 } 
 h1,h2,h3,h4,h5,h6 { 
 margin: 0; 
 padding: 0; 
 line-height: 1.1; 
 } 
 ul{ 
 list-style: none; 
 margin: 0; 
 padding: 0; 
 line-height: 1.1; 
 } 
 li{ 
 line-height: 1.6em; 
 } 
 .clear { 
 clear: both; 
 } 
 * { 
 -webkit-box-sizing: border-box; 
 -moz-box-sizing: border-box; 
 box-sizing: border-box; 
 } 
 #wrp { 
 width: 800px; 
 margin: auto; 
 } 
 /*---header---*/ 
 #header { 
 background-color: FFFFFF; 
 background-image: url(); 
 background-size: ; 
 background-position: center; 
 background-size: ; 
 padding: 20px 10px; 
 text-align: center; 
 margin: 15px 0px 0px 0px; 
 border: 1px solid #e5e5e5; 
 color: #000; 
 } 
 #blog-title { 
 display: inline-block; 
 padding: 4px 20px; 
 } 
 #header a{ 
 color: #000; 
 } 
 #header h1{ 
 font-weight: normal; 
 font-family: yekan,tahoma; 
 font-size: 16px; 
 margin: 0; 
 padding: 5px 0px; 
 } 
 #header h2{ 
 font-weight: normal; 
 font-family: yekan,tahoma; 
 font-size: 12px; 
 margin: 0; 
 padding: 5px 0px; 
 } 
 /*---menu---*/ 
 #menu { 
 background: #fff; 
 background-image: url(http://bayanbox.ir/view/5800581588757308177/background-post-detail.jpg); 
 padding: 6px 6px; 
 font-family: yekan,tahoma; 
 border-width: 0px 1px 1px 1px; 
 border-style: solid; 
 border-color: #e5e5e5; 
 text-align: right; 
 } 
 #menu li{ 
 display: inline-block; 
 } 
 #menu li:after{ 
 content: "|"; 
 color: #e8e8e8; 
 } 
 #menu li:last-child:after{ 
 content: ""; 
 } 
 #menu a{ 
 color: #000; 
 padding: 0px 6px; 
 } 
 #menu a:hover{ 
 color: #48AFF7; 
 } 
 #menu a.selected{ 
 color: #48AFF7; 
 } 
 /*---block-post---*/ 
 #block-post { 
 width: 71.111111%; 
 float: right; 
 padding: 15px 0px 15px 0px; 
 } 
 /*---block-message---*/ 
 .align { 
 margin-bottom: 10px; 
 } 
 .messages { 
 background: #fff; 
 background-image: url(http://bayanbox.ir/view/5800581588757308177/background-post-detail.jpg); 
 border: 1px solid #e5e5e5;; 
 padding: 18px 10px; 
 text-align: center; 
 } 
 .messages h2{ 
 font-family: yekan,tahoma; 
 font-weight: normal; 
 font-size: 16px; 
 } 
 /*---post---*/ 
 .post { 
 margin-bottom: 20px; 
 } 
 .post img{ 
 max-width: 100%; 
 height: inherit; 
 } 
 .post audio{ 
 max-width: 100%; 
 height: inherit; 
 } 
 .post video{ 
 max-width: 100%; 
 height: inherit; 
 } 
 .post-title { 
 } 
 .post-title a{ 
 color: #48AFF7 !important; 
 } 
 .post-title a:hover{ 
 color: #419EDF; 
 } 
 .post a{ 
 color: #48AFF7; 
 } 
 .post a:hover{ 
 color: #48AFF7; 
 } 
 .post-title h2{ 
 font-size: 14px; 
 font-family: yekan,tahoma; 
 font-weight: normal; 
 margin: 0; 
 padding: 0; 
 } 
 .post-content { 
 line-height: 1.7; 
 padding: 5px 0px 10px 0px; 
 background: #fff; 
 } 
 .read-more { 
 padding: 5px 0px 10px 0px; 
 text-align: center; 
 } 
 .read-more a{ 
 background-image: url(http://bayanbox.ir/view/5800581588757308177/background-post-detail.jpg); 
 border: 1px solid #e5e5e5; 
 padding: 4px 10px; 
 color: #000; 
 } 
 .read-more a:hover { 
 border: 1px solid #ccc; 
 } 
 /*---post-detail---*/ 
 .post-detail { 
 padding: 5px 10px; 
 background: #ffffff; 
 background-image: url(http://bayanbox.ir/view/5800581588757308177/background-post-detail.jpg); 
 border: 1px solid #e5e5e5; 
 } 
 .post-detail li{ 
 display: inline-block; 
 padding: 0px; 
 } 
 .post-detail li:after { 
 content: "|"; 
 color: #e8e8e8; 
 } 
 .post-detail li:last-child:after { 
 content: ""; 
 } 
 .post-detail-right { 
 float: right; 
 } 
 .post-detail-right span{ 
 padding: 0px 1px; 
 color: #787878; 
 } 
 .post-detail-left { 
 float: left; 
 } 
 .post-detail a{ 
 color: #787878; 
 } 
 .post-tags { 
 background: #fff; 
 border: 1px solid #e5e5e5; 
 border-radius: 2px; 
 padding: 5px; 
 margin-bottom: 15px; 
 } 
 .post-tags a{ 
 color: #000; 
 } 
 .post-tags a:hover{ 
 color: #48AFF7; 
 } 
 .post-tags-title { 
 padding: 6px 0px; 
 margin-bottom: 4px; 
 border-radius: 2px; 
 color: #7d7d7d; 
 display: inline-block; 
 } 
 /*----comment-----*/ 
 .comment-count-box { 
 text-align: center; 
 background: #fff; 
 font-family: yekan; 
 padding: 15px; 
 border: 1px solid #e5e5e5; 
 } 
 .comment-count-box a{ 
 color: #000; 
 font-size: 20px; 
 line-height: 1.1; 
 } 
 .cm-main { 
 background: #fff; 
 border: 1px solid #e5e5e5; 
 margin: 15px 0px; 
 padding: 5px; 
 } 
 .cm-body { 
 padding-bottom: 1px; 
 } 
 .cm-details { 
 border-bottom: 1px solid #f0f0f0; 
 padding-bottom: 5px; 
 } 
 .cm-avatar { 
 float: right; 
 } 
 .cm-av { 
 width: 40px; 
 border-radius: 50%; 
 } 
 .comment-details { 
 overflow: hidden; 
 padding-top: 2px; 
 margin-right: 46px; 
 } 
 .cm-name { 
 margin-right: 5px; 
 color: #636363; 
 } 
 .cm-name a{ 
 color: #a3a3a3; 
 } 
 .cm-name a:hover{ 
 color: #858585; 
 } 
 .comment-matn { 
 padding: 10px; 
 line-height: 1.7; 
 overflow: hidden; 
 color: #000; 
 } 
 .comment-link { 
 width: 15px; 
 height: 15px; 
 } 
 .cm-reply-main { 
 overflow: hidden; 
 padding: 0px 5px 1px 5px; 
 } 
 .comment-reply { 
 margin-right: 45px; 
 margin-left: auto; 
 padding: 8px; 
 line-height: 1.7em; 
 color: #48AFF7; 
 background: #fafafa; 
 background-image: url(http://bayanbox.ir/view/5800581588757308177/background-post-detail.jpg); 
 border: 1px solid #e5e5e5; 
 } 
 .comment-reply-page { 
 padding: 8px; 
 line-height: 1.7em; 
 background-image: url(http://bayanbox.ir/view/5800581588757308177/background-post-detail.jpg); 
 background: #fafafa; 
 color: #48AFF7; 
 border: 1px solid #e5e5e5; 
 } 
 .reply-av { 
 width: 40px; 
 float: right; 
 border-radius: 50%; 
 } 
 .comment-add-form { 
 margin-top: 15px; 
 margin-bottom: 15px; 
 padding: 10px; 
 background: #fff; 
 border: 1px solid #e5e5e5; 
 background-image: url(http://bayanbox.ir/view/5800581588757308177/background-post-detail.jpg); 
 color: #000; 
 } 
 .comment-add-form label{ 
 font-weight: normal; 
 } 
 .bComForm .sendbutton.hasCheckbox:hover { 
 background: #e0e0e0; 
 transition-duration: .3s; 
 } 
 input[type=button], input[type=text], input[type=password], input[type=submit], button, textarea, select, .inputBox, input.text, a.btn, a.btn:hover, a.btn:visited { 
 background-color: #fafafa; 
 border: 1px solid #e5e5e5; 
 color: #454545; 
 border-radius: 2px; 
 } 
 .htmlbox .toolbar { 
 background: #f5f5f5 !important; 
 border-bottom: 1px solid #e5e5e5 !important; 
 padding: 5px !important; 
 } 
 .htmlbox .toolbar a{ 
 margin: 0px 1px !important; 
 padding: 2px !important; 
 border: 1px solid #ebebeb !important; 
 border-radius: 2px !important; 
 } 
 .htmlbox { 
 border: 1px solid #e5e5e5 !important; 
 background: #fafafa; 
 border-radius: 2px; 
 } 
 .bComForm .sendbutton.hasCheckbox { 
 background: #48AFF7; 
 border: 0px; 
 cursor: pointer; 
 margin-top: 0; 
 width: 100px; 
 border-radius: 15px; 
 color: #fff; 
 } 
 .bComForm .sendbutton.hasCheckbox:hover { 
 background: #419EDF; 
 transition-duration: .3s; 
 } 
 /*--cm-detail-top--*/ 
 .post-detail-top { 
 padding: 2px 0px; 
 color: #b0b0b0; 
 cursor: default; 
 font-size: 12px; 
 } 
 .post-detail-top a { 
 color: #b0b0b0; 
 cursor: default; 
 } 
 .post-detail-top ul{ 
 list-style: none; 
 padding: 0; 
 margin: 0; 
 } 
 .post-detail-top li{ 
 border-left: 1px solid #f0f0f0; 
 display: inline-block; 
 padding: 0px 5px; 
 } 
 .post-detail-top li:last-child { 
 border-left: 0px; 
 } 
 /*---pagingation---*/ 
 .pagingation { 
 padding: 4px 0px; 
 } 
 .pagesList { 
 display: inline-block; 
 } 
 .pagingation li{ 
 display: inline-block; 
 line-height: 2.2em; 
 } 
 .pagingation a{ 
 padding: 4px 10px; 
 color: #000; 
 background: #fff; 
 background-image: url(http://bayanbox.ir/view/5800581588757308177/background-post-detail.jpg); 
 border: 1px solid #e5e5e5; 
 border-radius: 2px; 
 } 
 .pagingation a:hover{ 
 border: 1px solid #48AFF7; 
 } 
 /*---block-left---*/ 
 #block-left { 
 width: 26.666666%; 
 float: left; 
 line-height: 1.6em; 
 color: #666; 
 padding: 15px 0px 15px 0px; 
 } 
 #block-left .left-box { 
 margin-bottom: 20px; 
 cursor: default; 
 } 
 #block-left .left-title { 
 border-width: 1px 1px 0px 1px; 
 border-style: solid; 
 border-color: #e5e5e5; 
 padding: 5px 10px; 
 font-family: yekan,tahoma; 
 color: #000000; 
 text-align: center; 
 background-color: #fafafa; 
 background-image: url(http://bayanbox.ir/view/5800581588757308177/background-post-detail.jpg); 
 } 
 #block-left a{ 
 color: #000; 
 } 
 #block-left a:hover { 
 color: #48AFF7; 
 } 
 #block-left .left-detail { 
 background: #fff; 
 border: 1px solid #e5e5e5; 
 padding-bottom: 0px; 
 } 
 #block-left .left-detail li:hover { 
 background: #fafafa; 
 } 
 #block-left .left-detail li:last-child:hover { 
 background: #fafafa; 
 border-radius: 0px 0px 15px 15px; 
 } 
 #block-left .left-detail li{ 
 border-bottom: 1px solid rgba(221,221,221,.5); 
 padding: 6px 6px; 
 } 
 #block-left .left-detail li:last-child{ 
 border-bottom: 0px; 
 padding-bottom: 8px; 
 } 
 .left-detail a{ 
 display: block; 
 } 
 /*---about-me---*/ 
 .blog-image { 
 text-align: center; 
 margin-bottom: 10px; 
 } 
 .about-me { 
 background-color: #fafafa; 
 background-image: url(http://bayanbox.ir/view/5800581588757308177/background-post-detail.jpg); 
 border: 1px solid #e5e5e5; 
 padding: 15px; 
 } 
 .about-me img{ 
 width: 100%; 
 } 
 /*---follow-box---*/ 
 .followBx { 
 margin-top: 10px; 
 background: none; 
 border-radius: 0px; 
 border-top: 1px solid rgba(221,221,221,.5); 
 } 
 .followThis.followed { 
 background: #48AFF7; 
 border-radius: 15px; 
 } 
 .followThis { 
 background: #48AFF7; 
 border-radius: 0px; 
 font-family: yekan,tahoma; 
 font-size: 14px; 
 border-radius: 15px; 
 } 
 #followInBx #followersLs .followImg { 
 border-radius: 50%; 
 } 
 /*---stat---*/ 
 .left-stat { 
 background: #fff; 
 border: 1px solid #e5e5e5; 
 padding-bottom: 5px; 
 } 
 .left-stat li{ 
 padding: 4px 6px; 
 border-bottom: 1px solid #f0f0f0; 
 } 
 .left-stat li:last-child{ 
 border-bottom: 0px; 
 } 
 .stat-value { 
 float: left; 
 } 
 /*---category---*/ 
 .left-category { 
 background: #fff; 
 border: 1px solid #e5e5e5; 
 padding-bottom: 5px; 
 } 
 .left-category li{ 
 padding: 4px 6px; 
 } 
 .count { 
 color: #bdbdbd; 
 } 
 .left-category li a{ 
 padding-right: 12px; 
 background-image: url(//bayanbox.ir/view/8661660237688751606/category-right.png); 
 background-repeat: no-repeat; 
 background-position: right center; 
 display: inline-block; 
 } 
 .left-category .category-child a{ 
 padding-right: 12px; 
 background-image: url(//bayanbox.ir/view/4955324527815090542/category-child-right.png); 
 background-repeat: no-repeat; 
 background-position: right center; 
 display: inline-block; 
 } 
 /*---recent-comments---*/ 
 .recent-cm-main { 
 overflow: hidden; 
 } 
 .recent-cm-main img{ 
 width: 30px; 
 float: right; 
 border-radius: 50%; 
 margin-top: 3px; 
 } 
 .recent-cm-detail { 
 margin-right: 35px; 
 } 
 .recent-cm-name { 
 color: #48AFF7; 
 } 
 .recent-cm-matn { 
 color: #000; 
 } 
 /*---recent-post---*/ 
 .left-detail a:hover{ 
 color: #666; 
 } 
 /*---tags---*/ 
 .left-tag { 
 padding: 4px 6px 8px 6px; 
 background: #fff; 
 border: 1px solid #e5e5e5; 
 } 
 .tags a{ 
 background: #fafafa; 
 background-image: url(http://bayanbox.ir/view/5800581588757308177/background-post-detail.jpg); 
 border: 1px solid #e5e5e5; 
 border-radius: 2px; 
 padding: 4px 6px; 
 margin: 2px 0px; 
 display: inline-block; 
 } 
 .tags a:hover { 
 color: #000 !important; 
 border: 1px solid #48AFF7; 
 } 
 /*---footer---*/ 
 .footer { 
 padding: 8px 10px; 
 margin-bottom: 15px; 
 background: #fff; 
 background-image: url(http://bayanbox.ir/view/5800581588757308177/background-post-detail.jpg); 
 border: 1px solid #e5e5e5; 
 } 
 .footer a{ 
 color: #48AFF7; 
 } 
 footer a:hover { 
 color: #419EDF; 
 } 
 .erfan { 
 float: left; 
 } 
 .bayan { 
 float: right; 
 } 
 @media only screen and (max-width: 768px) { 
 body { 
 font-size: 90%; 
 } 
 .post-title h2{ 
 font-size: 16px; 
 } 
 #wrp { 
 width: 95%; 
 margin-right: 2.5%; 
 margin-left: 2.5%; 
 } 
 #menu { 
 text-align: center; 
 } 
 #menu li{ 
 display: block; 
 padding: 3px 0px; 
 } 
 #menu a{ 
 display: block; 
 } 
 #menu li:after{ 
 content: ""; 
 } 
 #block-post { 
 width: 100%; 
 } 
 #block-left { 
 width: 100%; 
 margin-top: 10px; 
 } 
 .footer { 
 text-align: center; 
 } 
 .footer .erfan{ 
 padding-bottom: 10px; 
 float: none; 
 } 
 .footer .bayan{ 
 float: none; 
 } 
 } 
 

نظرات  (۱)

Everytһing is very open with a precіse descгiption of the issues.
It was definitely informative. Your website is very helpful.
Tһɑnk you for sharing!

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی